ANTIVIRUS V AKCI

 • 2020-04-06
 • AKTUALITY

ANTIVIRUS V AKCI

Od dnešního poledne je možné žádat prostřednictvím programu ANTIVIRUS o náhradu vyplacených mezd. Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů. Žádosti se budou podávat pouze elektronicky přes web Ministerstva práce a sociálních věcí. Formulář je jednoduchý a intuitivní, součástí je i video, které podrobně navádí jak formuláře vyplnit.

 

 Ale pokud nejste s formuláři právě kamarádi, dejte vědět – vyplníme je za vás 😊

 

 

Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A - druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

 

 

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

 

 

Jaké podmínky je třeba splnit?

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;
 • Zaměstnavatel nemá žádný dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku.

 

 

Komu příspěvek nenáleží?

 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď

 

 

Jak to bude s kontrolou ?

…… tak ta bude, ale to jsme přece věděli 😊

V průběhu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Poskytnutí příspěvku je rovněž vázáno povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy i odvedení zákonných odvodů.

Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

Porušení podmínek je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě porušení rozpočtové kázně definují rozpočtová pravidla penále a vymáhání přechází na Finanční úřady.

 

A co zejména se bude kontrolavat ?

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména

-pracovní smlouvy

 

-vnitřní předpisy upravující překážky v práci

-nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě

-mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy

-výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů

-v případě vzniku částečné nezaměstnanosti zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod.,tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele

 

 

Napište nám