OSVČ - BONUS Pětadvacítka

 • 2020-04-08
 • AKTUALITY

OSVČ - BONUS Pětadvacítka

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ

 Vláda schválila konečnou podobu kompenzačního bonusu pro OSVČ. Kdo a za jakých podmínek bude mít nárok ?

 • Bonus bude ve výši 25.000,- Kč za období 12.03. – 30.04.2020 ( případné další období by se následně mělo řešit)
 • Příspěvek bude vyplácet Finační správa, OSVČ o něj tedy budou žádat na „svém“ místně příslušném Finačním úřadě. Finanční správa by na svých internetových stránkách měla neprodleně zveřejnit vzor formuláře pro vyplnění žádosti.
 • Vyplněnou žádost je třeba doručit finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem. Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

 

Kdo má nárok?

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
 • Na kompenzační bonus má nárok i OSVČ zaměstnavatel.
 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud pobírá starobní nebo invalidní důchod, pokud je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pokud pečuje o zdravotně postiženou osobu, pokud se připravuje na budoucí povolání (studenti).

 

 

Za jakých podmínek ?

Nárok na bonus má osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

 

Nárok na bonus nemají ti, kteří pracují na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti a ti, kteří jsou registrovaní na úřadě práce. Tady bohužel, to dopadá na podnikatele, kteří se v prvních dnech lekli a rychle přerušili podnikání a registrovali se na Úřadech práce ☹

Bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

..

Napište nám